h

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Foto: SP / SP

SOCIAAL DOORPAKKEN

Algemeen

De SP streeft naar een samenleving die gebaseerd is op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze waarden bieden tevens de basis voor het handelen van de SP, zowel in de gemeenteraad als in acties daarbuiten. De menselijke maat staat daarbij centraal.

De keuze voor oppositie of coalitie maakt de SP na een inschatting in welke mate wij onze voorstellen en idealen kunnen verwezenlijken. Wat de SP betreft zal daarbij de verkiezingsuitslag en de wil om samen te werken de samenstelling van de coalitie bepalen.

De SP heeft sinds 2014 als grootste partij zijn bestuurlijke verantwoording genomen, en deze waar gemaakt. Ook de komende jaren wil de SP zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven nemen.

Natuurlijk willen wij in stand houden van wat wij hebben bereikt de afgelopen 4 jaar, zoals:

 • Het op orde houden van de gemeentelijke financiën
 • De huishoudelijke zorg voor zover het kan zonder eigen bijdrage
 • Het kind-pakket, met o.a. schoolzwemmen, ontbijt op school
 • Geen verplicht vrijwilligerswerk voor mensen in de bijstand
 • Verdere uitvoering van het akkoord van Westerlee, “Met vereende Kracht Vooruit”

Zorg en welzijn

Zorg

 • De SP wil betaalbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft
 • De SP wil geen bezuinigingen op zorg, welzijn en sociale zaken
 • De SP wil dat de zorgverleners een goed loon krijgen, conform de geldende CAO
 • Daar waar de zorg wordt aanbesteed garandeert de gemeente indexatie bij oplopende kosten, bijvoorbeeld voortkomend uit de CAO

In onze gemeente zijn er nog te veel overheidsgebouwen, winkels en uitgaansgelegenheden niet of onvoldoende toegankelijk voor mindervalide mensen. Dit geldt ook voor de openbare ruimte. Hierdoor wordt er een grote groep mensen buitengesloten. De SP vindt dat dit drastisch moet veranderen en de gemeente hier op moet toezien.

 • De SP vindt het belangrijk dat ouderen en gehandicapten, wanneer zij daar voor kiezen, zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen
 • De SP wil onderzoeken wat de woonbehoefte in de dorpen is, voor mensen met een beperking

De SP is tegen de marktwerking in de zorg en daarbij zijn de winstmarges op de huishoudelijke zorg dusdanig laag dat een gezonde bedrijfsvoering bijna onmogelijk is. Hierdoor dreigen faillissementen en voortdurende overnames en wisselingen van marktpartijen. Dit gaat ten koste van de continuïteit van de zorg.

 • De SP wil de Huishoudelijke zorg in eigen beheer van de gemeente

Het is van belang dat iedereen die het nodig heeft goede thuiszorg krijgt. Deze zorg moet laagdrempelig zijn, het liefst zonder eigen bijdragen. Stopwatch-zorg en bureaucratie moeten plaats maken voor persoonlijk contact.

 • De indicatiestelling dient bij de mensen thuis te gebeuren. Het liefst zien wij dat een wijkverpleegkundige onder verantwoordelijkheid van de gemeente de indicatie stelt

Mensen mogen niet om financiële redenen uitgesloten worden van noodzakelijke en wenselijke zorg.

 • Stimuleren van goede wijkzorg waarin verschillende zorgverleners samenwerken

Samen kunnen leven heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. De SP wil dat projecten en initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen van de dorpen en de wijken, door de gemeente worden ondersteund en gefaciliteerd.

 • Wijk/dorp-restaurants, dagbesteding daar waar mogelijk/ gewenst, als onderdeel van een brede school
 • Wijkverpleegkundigen hebben aandacht en zorg voor de mantelzorgers

Jongeren

De SP wil een helder jongerenbeleid binnen gemeente Oldambt.

 • De SP wil behoud van bestaande jongerencentra. Op plekken waar geen jongerencentra zijn worden initiatieven van jongeren om iets voor jongeren te organiseren door de gemeente ondersteund

Er is ook aandacht voor het zogenaamde gebiedsgericht werken voor de jeugd. Wat willen jongeren in onze gemeente? Wij willen initiatieven door jongeren ondersteunen en faciliteren. De SP wil een jeugdteam met actieve jongerenwerkers die ingebed zijn in het gebied waar ze werken, en die de jongeren kennen.

 • Er moeten meer jongerenwerkers komen om samen met, voor en door jongeren gewenste projecten op te zetten
 • Jongerenwerkers hebben een (vroeg)signaleringsfunctie bij jongeren die in de problemen dreigen te komen
 • Er komt een vangnet voor jongeren die tussen wal en schip terecht komen en/of helemaal buiten de maatschappij dreigen te vallen

Jongeren vallen niet zo maar buiten de maatschappij, er is altijd een reden. De SP gunt alle jongeren een faire kans om mee te doen. Vaak moeten eerst problemen worden opgelost.

 • De SP wil onderzoek of er behoefte is voor (begeleid) wonen voor jongeren, en zo ja, dit te organiseren door de gemeente samen met de woningbouworganisaties en de wijkteams.

Minimabeleid

De SP wil een offensief tegen armoede en uitsluiting.

Voedselbanken voorzien in een behoefte die veroorzaakt wordt door een falende maatschappij. Door de bezuinigingen van het huidige kabinet komen meer mensen onder het bestaansminimum. Volgens het KWIZ monitor leven rond de 10% van onze kinderen in armoede!

Mensen worden afhankelijk gemaakt van de voedselbank. De SP realiseert zich dat, hoe ongewenst ook, de voedselbanken helaas een belangrijke rol hebben gekregen in de primaire levensbehoefte van veel mensen.

 • De SP wil een ruimhartige ondersteuning van de voedselbanken zolang er geen beter

alternatief is

 • De SP wil het kind-pakket in stand houden en daar waar mogelijk of nodig uitbreiden

Het kind-pakket is niet de gewenste structurele oplossing bij armoede maar geeft alle kinderen de kans om mee te doen op alle levensgebieden.

 • De SP wil de Menzis-pakketten behouden en indien mogelijk uitbreiden

De SP wil naast financiële ondersteuning de praktische ondersteuning handhaven voor mensen die gebruik maken van het VKB pluspakket.

 • De SP wil een trainingsproject waarin aandacht is voor het rond komen met geld
 • De SP wil dat jongeren via cursussen om leren gaan met geld
 • De SP streeft naar een renteloze lening bij het VKB

De SP wil dat de extra gelden voor armoede bestrijding daadwerkelijk voor armoedebestrijding worden gebruikt. De informatie over sociale voorzieningen moet voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn.

 • Goed en fatsoenlijk betaald werk is en blijft de beste antwoord op armoede
 • Heldere informatie over gemeentelijke voorzieningen via de “Oldambster”, een gebruikersvriendelijke website of direct van betrokken gemeentelijke dienstverleners
 • Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente mensen te informeren over alle sociale voorzieningen, wanneer ze zelf niet in staat zijn de informatie tot zich te nemen

Participatiewet

De SP wijst verplicht vrijwilligerswerk voor een bijstandsuitkering af. Langdurig werken met behoud van uitkering zonder perspectief op vast werk is ongewenst en leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. Hoewel de regeling door het Rijk verplicht is opgenomen in onze gemeentelijke regeling wordt er door gemeente Oldambt geen uitvoering aan gegeven.

De SP wil dat werken in de bijstand wordt beloond met het minimumloon. Iedereen die werkt heeft recht op het minimum loon.

AOW leeftijd terug naar 65 jaar

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen in Oost Groningen gemiddeld 7 jaar korter leven dan in de rest van Nederland. De SP wil dat Oldambt in overleg met de buurgemeenten er bij de landelijke regering op aandringt dat in Oost Groningen de AOW leeftijd teruggaat naar 65 jaar.

Leefomgeving

Onderwijs

Bewegingsonderwijs moet een dagelijks vast gegeven zijn op de basisscholen. Het schoolzwemmen is daarvan een vast en kosteloos onderdeel.

De aanwezigheid van een dorpsschool versterkt de leefbaarheid van een dorp en werkt anti-krimp. Scholen zijn belangrijk voor dorpen en moeten zoveel mogelijk open blijven.

De SP wil daar waar dorpen en wijken kiezen voor een brede school het woord 'breed' zoveel mogelijk recht doen, zodat:

 • Brede scholen een maatschappelijke functie krijgen (Multi- functioneel centrum)
 • Brede scholen een rol kunnen spelen in de transitie van de jeugdzorg, jeugd-GGZ en WMO
 • Brede scholen het sociale hart van wijken en dorpen worden
 • Brede scholen daar waar nodig ruimte bieden aan verenigingen

Scholen zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeentelijke samenleving. Onderdelen van het kind-pakket krijgen gestalte op de scholen, zoals schoolzwemmen, financieren schoolreis, schoolontbijt en de kleding kunnen dragen die je vriendjes ook hebben.

Beter wonen

Betaalbare woningen, dus meer sociale woningbouw. Meer geld voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen. De SP wil echte zeggenschap van de bewoners over hun eigen buurt. Huurders hebben duidelijk invloed bij de woningbouwcorporaties. De gemeente gaat over woningbouw, niet de projectontwikkelaars, zij zijn de uitvoerders.

 • De SP wil voldoende betaalbare (huur)woningen voor jongeren en starters
 • Het aantal sociale huurwoningen moet aansluiten bij de behoefte
 • Meer levensbestendige woningen
 • De SP wil meer betaalbare sociale huurappartementen voor ouderen
 • De SP wil een gemeentelijke woningbouwcorporatie

Kinderen hebben recht op speelruimte, geef ze die ruimte.

 • De SP wil in wijken en dorpen speelattributen/speeltuinen/speelveldjes
 • De SP wil dat kinderen de mogelijkheid hebben om in het groen te spelen. Ze moeten kuilen kunnen graven, hutten kunnen bouwen en in bomen kunnen klimmen.

Veilig wonen: De SP wil een strikte aanpak van het drugsgebruik en het dealen in onze gemeente. Structurele overlast wordt adequaat aangepakt met een voor ieder de meest passende oplossing.

Openbaar vervoer

De SP blijft zich inzetten voor goed en betaalbaar openbaar vervoer om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en te bevorderen.

Dorps- en wijkgericht werken

De nieuwe werkwijze van dorps- en wijkgericht werken wordt behouden en daar waar mogelijk versterkt.

Behoud van de Gebiedsregisseurs en Gebiedswethouders.

De dorpen/wijken en de ambtelijke organisatie werken steeds meer samen, dat is erg wennen voor alle betrokkenen. Deze cultuuromslag vraagt tijd maar zal zeker leiden tot een breder draagvlak, en dus kansen voor initiatieven en projecten.

Wijkagent

De wijkagent moet zichtbaar terug in de wijk of dorp. Wijkagenten moeten laagdrempelig benaderbaar zijn. De wijkagent moet de mensen in wijk of dorp weer leren kennen (en andersom). Een wijkagent moet in eerste instantie preventief optreden en ondersteunend zijn voor de inwoners.

Verkeer

Veilig verkeer in de dorpen is voor de SP een belangrijk item:

 • De SP wil aandacht voor de snelheid van het verkeer in de bebouwde kom. De maximale snelheid moet gehandhaafd worden
 • De SP wil dat dorpen vrachtautoluw worden. Waar mogelijk wordt alleen bestemmingsverkeer toegestaan binnen de bebouwde kom
 • Daar waar een rondweg is of komt, wordt het landbouwverkeer verboden door de bebouwde kom te rijden
 • De SP wil onderzoek of ruilverkavelingswegen onttrokken kunnen worden uit het wegenwet en bestemd worden voor aanwonenden, wandelaars en fietsers
 • Wegen moeten zodanig worden ingericht dat snelheid ook daadwerkelijk wettelijk te handhaven is

De BOA’s in onze gemeente mogen niet de snelheid handhaven. De SP pleit er voor om dit –landelijk- probleem aan de orde te blijven stellen. De SP wil dat ook het nieuwe college blijft pleiten voor BOA’s met meer bevoegdheden.

De SP is blij met de Matrixborden; het effect er van en de uitkomsten van de metingen moeten met de inwoners en de gemeenteraad besproken worden.

De Blauwe Roos.

De SP wil dat de gemeente er bij de provincie en Rijkswaterstaat op aandringt dat er spoedig een oplossing komt voor de veel voorkomende verkeersopstoppingen op de rotondes van de blauwe roos. De provincie moet met een oplossing komen, bijvoorbeeld een aquaduct, wat goed zou passen bij een watergemeente als het Oldambt.

Natuur, milieu en dierenwelzijn

 • Openbaar groen is gemeenschappelijk bezit en draagt bij aan de leefbaarheid van stad, wijk en dorp. Dit mag niet verkwanseld worden door besparing op onderhoudskosten
 • In overleg met de buurt/dorpsbewoners wordt de mate van groenonderhoud vastgesteld. De SP ziet dit het liefst omschreven in de dorpsvisie, waarbij er een gemeentelijk minimum is vastgesteld
 • Openbaar groen in de bestaande wijken mag niet automatisch worden opgeofferd voor bebouwing. Buurtbewoners gaan over groen in en rond hun wijk
 • Dank zij de SP is er een schaapskudde actief in en rond Winschoten. Sinds de kuddes in onze gemeente actief zijn, is er naast een positief effect op de leefbaarheid, ook een toename van de verscheidenheid aan vogels
 • De inzet van schaapskudde – in overleg - uitbreiden naar de dorpen
 • Het inzetten van “stads- en dorpsbijen”, in samenwerking met de basisscholen
 • Gemeentelijke gronden worden in samenspraak en overleg met omwonenden insectvriendelijk ingericht
 • Er vindt geen plezierjacht plaats op het grondgebied van de gemeente Oldambt
 • Geen (nieuwe) megastallen in de gemeente Oldambt
 • Er is een gemeentelijke dierenwelzijnsnota

Doorgeschoten industrialisatie van de landbouw met eindeloze schaalvergroting en excessen als megastallen worden tegengegaan.

Cultuur

Naast een sterke centrale bibliotheek zijn er filialen in de dorpen, eventueel in combinatie met een school of dorpscentrum.

 • Er is een terughoudend beleid ten aanzien van financiële ondersteuning van de Klinker
 • De SP wil dat de gemeente faciliteiten biedt aan de 'kleine cultuur’ in de dorpen en wijken
 • Kinderen moeten op school in aanraking komen met cultuur in de breedste zin van het woord

Economie

Werkgelegenheid

Werkgelegenheidsprojecten in Groningen zijn het afgelopen 150 jaar vaak, voor de lange termijn, niet succesvol geweest. Ondanks dat eerst de Groninger turf en vervolgens het Groninger gas, één van de pijlers was en is voor de welvaart van ons land. Werkgelegenheid aantrekken met subsidies of goedkope grond, geeft blijkbaar onvoldoende garantie voor de toekomst. Werkgelegenheid creëren met wat wij zelf hebben aan bronnen, geeft voor de lange termijn de beste kansen. Het Oldambt is met zijn weidsheid en het Oldambtmeer een aantrekkelijk gebied om te recreëren. Goede samenwerking over de grens moet in stand worden gehouden en daar waar kan verbeterd.

De gemeente zet zich in om banen voor hoger opgeleiden te bewerkstelligen om zo de “brain-drain” te verlagen.

Arbeidskrachten

Onze gemeente, maar ook onze regio, heeft voldoende arbeidskrachten. Door goede en passende scholing verbeter je het vestigingsklimaat voor bedrijven. Zeker nu er in snel tempo een tekort aan arbeidskrachten ontstaat in Nederland.

 • De SP wil een goede afstemming tussen het MBO onderwijs en het bedrijfsleven
 • De SP vindt dat de werkgevers hun verantwoording moeten nemen door het aanbieden van voldoende stageplaatsen
 • De SP vindt dat het nieuwe participatiebedrijf volop moet inzetten op bij- en omscholing van mensen die in een uitkeringssituatie zitten, en ook voor schoolverlaters zonder papieren. Dit als oplossing voor het tekort aan gekwalificeerd personeel in Oldambt en de regio

MKB

De SP pleit voor een economie waarin de menselijke maat centraal staat; het midden en kleinbedrijf is daarin de spil, motor en ruggengraat. Ze bevinden zich door hun schaal en aard midden in de samenleving en zorgen voor werkgelegenheid en leefbaarheid.

Het verdwijnen van winkels en andere vormen van bedrijvigheid uit het centrum van Winschoten en de dorpskernen, is meer dan alleen een aderlating die voor wat ongemak zorgt. Wij vinden het belangrijk dat de levendigheid in het Oldambt behouden blijft. Bedrijvigheid is essentieel voor de sociale cohesie, leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners.

De ruimere openingstijden van winkels zijn prettig voor consumenten, maar hebben ook een keerzijde. De kleine detaillist die alleen of met zijn gezin een winkel heeft, kan niet mee doen aan al die extra openingsuren.

De SP wil geen verdere verruiming van winkeltijden.

De SP betreurt het feit dat door verdeeldheid bij de ondernemers in het winkelcentrum van Winschoten, momenteel een eenduidige visie en gedragen standpunt vanuit de huidige verschillende verenigingen niet aanwezig is. Wanneer de ondernemers op beslismomenten geen eenduidig standpunt innemen, moet de visie vanuit het gemeentebestuur doorslaggevend zijn. 

Recreatie

De SP ziet kansen voor grootschalige verblijfsrecreatie, zoals een in het landschap passend bungalowpark. Dat genereert direct broodnodige banen en indirect banen in het MKB. Een bungalowpark heeft een positief effect op het koopcentrum van Winschoten, en de horeca in het algemeen.

Alleen een open, heldere en duidelijke actieve en progressieve houding van ons gemeentebestuur ten aanzien van toerisme, doet de kansen op werkgelegenheid toenemen.

 • Verblijfsrecreatie leidt tot meer werkgelegenheid en continuïteit in de MKB-bedrijfsvoering

Hennep

In onze regio wordt er hennep verbouwd. Nu worden de grondstoffen afgevoerd. De SP wil onderzoeken, samen met onze buurgemeenten, of er maakindustrie dat gebruik maakt van hennep, naar onze regio kan komen. In de toekomst kunnen ook producten als brandnetels en vlas kansen bieden aan de maakindustrie in onze regio.

 • Een grootschalig bungalowpark, grotendeels gebouwd met hennepvezel (“Het Hennepdorp”) brengt al het goede van onze regio samen in één project.

Synergon: ons bedrijf, onze mensen!

SP Oldambt wilde in 2014 dat Synergon door een goede bedrijfsvoering financieel beter ging draaien.

De gemeente Oldambt is immers verantwoordelijk voor mensen die een WSW indicatie hebben. Natuurlijk is het ultieme doel dat mensen een reguliere werkplek hebben. Maar dat moet wel kunnen. De werkplek moet geschikt zijn... de mensen moeten het kunnen....en er moet werk zijn.

Het gevolg van het kabinetsbeleid is dat er steeds minder financiële ruimte is voor het SW bedrijf. Om de negatieve gevolgen hiervan in onze regio zoveel mogelijk te keren, is het

Akkoord van Westerlee tot stand gekomen. Sinds kort is hierop het vervolg “Met Vereende Kracht Vooruit”.

Synergon is straks een participatiebedrijf met een nieuwe naam waarbij de zorg en aandacht voor mensen met een beperking van een goede kwaliteit blijft, en wordt ingezet om zoveel mogelijk mensen met een uitkering passend werk te bieden voor een fatsoenlijk CAO-loon. Door de uitgaven aan de uitkeringskant te beperken, wordt er financiële ruimte gecreëerd om de mensen met beperkingen een passende werkplek te kunnen blijven geven.

 • We mogen deze groep, voornamelijk jongeren - waarvoor de deuren van de Sociale werkplaats door de asociale kabinetten Rutte werden gesloten - niet in de kou laten staan
 • Iedereen doet mee, geen mens aan de kant
 • Jonge mensen met een beperking mogen niet achter de geraniums gezet worden

Dat bedrijven verplicht worden mensen met een WSW indicatie in dienst te nemen, is in onze regio niet veel van terecht gekomen.

De gemeente moet bedrijven blijven inspireren om meer jongeren en mensen met een

arbeidsbeperking in dienst te nemen. Uiteraard geeft de gemeente hierbij het goede

voorbeeld.

 • Er is volop werkgelegenheid binnen het gemeentelijk groen

Het nieuwe participatiebedrijf wordt tevens verder uitgebouwd tot een werk/leerbedrijf voor alle mensen die in onze gemeente een baan zoeken en op dit moment een uitkering hebben.

Dit geldt ook voor ongediplomeerde schoolverlaters en degenen die de school al zonder diploma hebben verlaten.

Snel internet

 • Snel internet is de toekomst en moet beschikbaar zijn voor iedereen

Het is voor de commerciële aanbieders c.q. de marktpartijen, niet winstgevend om in de buitengebieden een netwerk aan te leggen. Zoals op zo veel gebieden faalt ook hier de marktwerking, en blijven de bewoners van de buitengebieden al jaren verstoken van de door iedereen zo gewenste snelle verbinding van het internet. Daarbij verdwijnen de gemaakte winsten naar het buitenland.

Kansen

Omdat het voor telecom- aanbieders niet rendabel is om snel internet in het buitengebied aan te leggen, hebben de provincie Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen samen 40 miljoen euro voor de buitengebieden( “de witte gebieden”)beschikbaar gesteld. Het bedrijf Rodin Broadband Groningen gaat het netwerk voor snel internet in de gehele provincie aanleggen. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2019 het snelle internet in de buitengebieden van onze provincie beschikbaar is.

SP Oldambt is blij met dit initiatief en wil dat er zo snel mogelijk een start wordt gemaakt met de aanleg hiervan in het hele (buiten)gebied van onze gemeente.

Onze gemeente zorgt er voor dat de voortgang van het uitrollen van snel internet zo voorspoedig mogelijk zal verlopen.

Iedereen die dit wil, krijgt snel internet; en dan ook echt iedereen
 • SP Oldambt wil ook dat onze gemeente aandacht heeft voor bescherming tegen cybercrime
 • Oldambsters die zich niet op de digitale snelweg begeven, kunnen op voldoende ambtelijke ondersteuning blijven rekenen.

Aanbesteding

Om (regionale) aanbesteding mogelijk te maken voor kleinere bedrijven, moet de gemeente projecten, daar waar mogelijk, zo organiseren dat er niet Europees hoeft te worden aanbesteed. Hiermee wordt de lokale werkgelegenheid gestimuleerd.

Landbouw

Helaas neemt in onze regio de werkgelegenheid in de landbouw af. Door de toenemende automatisering en de schaalvergroting nemen landbouwbedrijven steeds minder plek in binnen onze gemeentelijke samenleving.

 • SP Oldambt wil dat boerenbedrijven van een gemiddelde grootte een normaal bestaan hebben in onze gemeente
 • Megabedrijven zijn niet alleen dieronvriendelijk, maar gaan ook ten koste van familiebedrijven

SP Oldambt is tegen bio-industrie:

 • Omdat het dieronvriendelijk is
 • Omdat bio-industrie een gevaar is voor de gezondheid van mensen
 • Omdat grote industriële intensieve veeteelt een bedreiging is voor het voortbestaan van familiebedrijven
 • Omdat het onze infrastructuur en milieu aantast

Uiteraard zijn wij gehouden aan de provinciale wetgeving, maar de SP doet geen concessies richting de bio-industrie.

De SP wil dat biologische landbouw meer ruimte krijgt. Wij zien liever een begrenzing van vierkante meters per dier, dan dieren per vierkante meter. De omgevingsvisie biedt hier ruimte voor; op het moment dat de omgevingswet in werking treedt wil de SP ruimte voor biologisch landbouw in het omgevingsplan.

De SP vindt dat dierenwelzijn omschreven moet zijn binnen het gemeentelijk beleid.

De gemeente controleert structureel het dierenwelzijn daar waar dat wettelijk is verplicht, en legt de resultaten voor aan de gemeenteraad.

 • Arbeidsintensieve (biologische) landbouw kan de afname van werkgelegenheid remmen

De visie van de circulaire economie wordt door de SP ondersteunt.

Energie

 • Geen windturbines
 • Duurzame energie via een gemeentelijke coöperatie

De SP is voor een gemeentelijke coöperatie waarin mensen kunnen investeren in het opwekken van groene energie, zoals kleine windmolens en zonnepanelen.

 • Verder uitrollen van straatverlichting met ledlampen
 • De woningbouwcorporaties moeten investeren in duurzaamheid. Dit is goed voor het milieu en dit kan leiden tot lagere woonlasten voor de huurders

Windturbines groter(hoger) dan 15 meter zijn ongewenst in onze gemeente. Zonnepanelen op daken is een goed alternatief. Zonneparken moeten breed worden gedragen door omwonenden. De SP vindt dat grote zonneparken industrieel zijn, en thuis horen op industrieterreinen of op plaatsten waar het de leefbaarheid voor zowel mens als dier niet verstoord.

Duurzame energie is een hot item. Windmolenparken en grote parken met zonnepanelen hebben beiden een overeenkomst, namelijk de enorme subsidies. Dit leidt er toe dat financieel krachtige individuen of bedrijven in deze markt stappen. Voornamelijk boeren willen graag een windturbine of een park met zonnepanelen op hun land met alle ongewenste gevolgen voor de directe omgeving. Dit kan leiden tot grote verdeeldheid in dorpen omdat dit ten koste gaat van de woonkwaliteit. De SP vindt tweespalt door dit soort activiteiten ongewenst. De SP wil dat mensen invloed hebben en houden op hun directe omgeving. Daar waar het industrieel wordt, zoals grote zonnepanelen parken, moet er een eenduidig beleid komen ter bescherming van de leefbaarheid.

De SP constateert ook dat we in het kader van een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen een verplichting hebben tot een energie transitie. Als wij dit zonder grote mega windturbines willen doen en dus zonder verplichtende bemoeienis van Rijk en provincie moeten wij onze eigen keuzes en invulling zoeken door de toepassing van zonnepanelen en kleine windturbines.

Projecten

Blauwestad:

De Blauwestad en in het bijzonder het Oldambtmeer is een fantastisch gebied, waar wij het liefst recreatieve ontwikkelingen zien. Het gepland aantal woningen zal bij lange na niet gehaald worden, en ook het nieuwe project Het Havenkwartier loopt nog niet zoals gewenst. De SP blijft hameren op het belangrijkste doel van dit project: De Blauwestad/Oldambtmeer is in eerste instantie bedoeld als een sociaal economisch impuls voor de regio.

Het overnemen van de Blauwestad door de gemeente kan alleen als dit ook op de lange termijn minimaal kostenneutraal is, en onder voorwaarde dat de provincie financieel verantwoordelijk blijft voor alle meerkosten. Alleen dan is een eventuele overname voor de SP bespreekbaar.

Gemeentelijke organisatie

Door de participatie samenleving worden er andere/aanvullende eisen gesteld aan de competenties van de ambtenaar. In contact met de mensen in de wijken of in de dorpen krijgt de ambtenaar een toenemende dienstverlenende taak, soms zelfs de functie van intermediair tussen regelgeving en wensen. Hierdoor kunnen keuzes of beleid een politieke kleur krijgen. Dit betekent dat de ambtenaar niet alleen goed moet kunnen communiceren met de inwoners, maar ook intern kan overleggen met de politiek verantwoordelijke.

 • De vergoedingen van raadsleden gaan naar het wettelijk toelaatbaar minimum
 • Er wordt bescheiden gebruik gemaakt van externe (advies) bureaus. Uitgangspunt hierbij is “de Roemernorm” ( Dit betekent dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten mag worden uitgegeven aan externe adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers)
 • De lopende bezuinigingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering worden verder doorgevoerd
 •  

U bent hier