h

Algemene beschouwingen 2013

11 juli 2012

Algemene beschouwingen 2013

Algemene beschouwingen 2013 Gemeenteraadsfractie Socialistische Partij Oldambt

Voorzitter,

Inleiding
De financiële crisis heeft zich ten opzichte van vorig jaar verdiept. Europa en met name de landen met de ingevoerde munteenheid de Euro hebben het moeilijk om zich uit de financiële crisis te worstelen. Deze crisis heeft ook Nederland hard getroffen, al zijn de gevolgen tot nu toe niet zo erg als in Griekenland of Spanje. Garanties dat de werkloosheid en levenstandaard in ons land op een aanvaardbaar niveau blijven zijn er echter niet. De geplande bezuinigingen van de Kunduzcoalitie zullen de mensen met de smalste beurs onevenredig hard gaan treffen. Neoliberale maatregelen worden getroffen om bovenop de bezuinigingen lastenverzwaringen in te voeren. Ook de gemeenten en haar inwoners zullen niet ontkomen aan het neoliberale afbraakbeleid van de Kunduzcoalitie. De SP fractie is van mening dat voor onze inwoners met het laagste inkomen de lastenverhogingen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. De sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen.

Cultuurhuis
De breuk in de coalitie van Oldambt dit jaar heeft geleid tot onomkeerbare gevolgen voor de financiële positie van onze gemeente. Door het naast zich neerleggen van de coalitieafspraken hebben PvdA, CDA en GL gekozen voor een rechtse koers binnen de gemeente Oldambt. Door uitsluitend te kiezen voor een cultuurhuis met een onzekere financiering heeft de restcoalitie gekozen voor het in de steek laten van de dorpen in Oldambt. Door te kiezen voor een cultuurhuis staat de begroting Oldambt extra onder druk voor de toekomst. Door te kiezen voor een cultuurhuis in Winschoten komen de voorzieningen in dorpen en wijken onder druk. Door niet mede te kiezen voor de mensen met het kleinste inkomen binnen onze gemeente laat men deze burgers willens en wetens in de steek. De SP in Oldambt kan hier niet mee akkoord gaan. Alle inwoners in Oldambt hebben immers recht op goede voorzieningen, goede infrastructuur, onderhouden groenvoorzieningen, speelvelden, etc.

Oldambtmeer
Dankzij het mislukken van het woonproject Blauwestad is Oldambt een natuurgebied rijker geworden. De SP fractie is al jaren van mening dat recreatie de sleutel voor het succes kan zijn voor het gebied. De provincie en gemeente Oldambt zijn inmiddels ook overtuigd geraakt dat middels het ontwikkelen van de recreatieve sector binnen het Oldambtmeergebied de broodnodige banen gecreëerd kunnen worden. De vraag is alleen: Is er voor een goede visie gekozen? Met alleen het ontwikkelen van jachthavens en “bed & breakfast recreatie” alleen kom je er niet. SP Oldambt is van mening dat een gedegen onderzoek naar het ontwikkelen van meer recreatie met het oog op een langduriger verblijf bij het Oldambtmeer effect heeft. Recreatiebungalows zijn daarbij onontbeerlijk. We verwachten dat provincie en gemeente samen een onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden.

Welzijn en zorg
Het SW bedrijf Synergon is inmiddels begonnen met de transitie naar een werk- en leerbedrijf. Deze transitie zal een zwaar traject zijn. De werknemers van Synergon zullen tijdens dit veranderproces veel voor hun kiezen krijgen. De SP fractie verwacht dat het management, dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Synergon de ogen en oren open houdt met betrekking tot signalen van de werkvloer.

Welzijn en zorg (vervolg)
De SP fractie maakt zich grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen door het bestuur van deze gemeente. Het aangekondigde college afbraakbeleid treft de inwoners en de leefbaarheid in Oldambt in het hart. Een greep uit de aangekondigde bezuinigingen: “Op de onderdelen begeleid wonen jongeren, peuterspeelzaalwerk, bibliotheken, preventieve logopedie, schoolzwemmen, wijk en dorpsgericht werken wordt 260.000 euro bezuinigd. Op de onderdelen wet maatschappelijke ondersteuning en steunstees wordt 250.000 euro bezuinigd. Op de onderdelen reserveringstoeslag 65+, participatiefonds, bijzondere bijstand wordt 210.000 euro bezuinigd”. Hier is duidelijk gekozen voor een bewuste afbraak van de sociale cohesie in Oldambt. Het moge duidelijk zijn dat dit soort bezuinigingen ontoelaatbaar zijn voor de SP.

Financiën en begroting
Binnen de begrotingen 2013-2016 vallen de bezuinigingen op de “sociale paragraaf” het meeste op. Meer dan 50% van het hele bezuinigingspakket komt ten laste van zorg, werk en inkomen, onderwijs, sport en cultuur. Boven op de bezuinigingen zijn er extra uitgaven gepland. De Bonenschansbrug staat voor 165.000 euro per jaar op de balans. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze brug niet vervangen hoeft te worden. De SP fractie is van mening dat deze reservering onterecht op de de balans is opgevoerd. Een gedegen onderzoek naar de technische staat van de bruggen binnen Oldambt is noodzakelijk. Jaarlijkse of meerjaarlijkse “monitoring” van de bruggen zal een objectief beeld opleveren aangaande de technische staat van de bruggen binnen Oldambt.
Het recent ingevoerde “zero-based” begroten binnen de gemeente Oldambt geeft een verkeerd beeld om een begroting op te stellen. De behoefte wordt omgezet in een budget. Doelstellingen en met name financiële doelstellingen zijn niet leidend en prioriteiten worden niet gesteld. De SP fractie is van mening dat naast het “zero-based” begroten als doelstelling een “100%-based” begroting komt aan de hand van de beschikbare middelen en prioriteiten stellingen. De insteek zal moeten zijn dat zo spoedig mogelijk het "zero-based" begroten ondergeschikt wordt gemaakt aan het “100%-based” begroten.
De zaak Publiq is nog niet afgerond. Jaarverslagen uit 2009, 2010 en 2011 ontbreken. Grote verliezen waar onze gemeente, dus onze inwoners voor op moeten draaien worden “gewoon” ingeboekt in de begrotingen of in te stellen bestemmingsreserves. Voor de SP fractie is dit onacceptabel. De SP pleit voor het instellen van een “Recht van Onderzoek” aangaande Publiq. Alleen onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen binnen deze organisatie kan een licht werpen op het mogelijk gevoerde wanbeleid.

Namens de gemeenteraadsfractie Socialistische Partij Oldambt,

Gerard Strikker
Fractievoorzitter

U bent hier