h

Algemene beschouwingen 2016

9 november 2015

Algemene beschouwingen 2016

Wanneer we de instanties mogen geloven staan bijna alle economische seinen op groen. Een grote groep Nederlanders staat echter nog steeds in het rood. Zij merken nog niets van een economisch opgang. De groei van banen was dit jaar minder sterk dan in 2014 en nu is de groei op de banenmarkt helemaal stil komen te liggen. Dat is slecht nieuws voor onze regio. Werk voor een fatsoenlijk loon is immers het beste middel tegen armoede.

Wanneer het bedrijfsleven of de politieke elite in Nederland spreekt van de recessie is voorbij, dan spreken ze blijkbaar vooral over hun eigen persoonlijke situatie. Vele Nederlandse gezinnen en dus ook vele kinderen leven op en nabij het minimum, terwijl aan de andere kant de rijken alleen maar rijker worden.

Veel Nederlanders hebben de afgelopen jaren moeten inleveren door alle ellende aangericht door de financiële markten en nu het zogenaamd beter gaat blijven vooral de mensen aan die het financieel moeilijk hebben inleveren, onder andere doordat de geldkraan naar de gemeenten verder dicht wordt gedraaid terwijl de wettelijke plichten en verantwoordelijkheden bij de gemeente worden opgeschroefd.

Vluchtelingen

De wereld ziet er al weer anders uit dan een jaar geleden. Conflicten in Afrika en in het Midden-Oosten zijn in intensiteit toegenomen en het effect daarvan stroomt letterlijk Europa en dus ook Nederland binnen. Mensen van huis en haard verdreven, weg gebombardeerd door ook Europese landen; deze mensen vluchten en zoeken een veilig heenkomen.

Onder de mensen in het land ontstaat tweedeling over het opvangen van vluchtelingen. Een meerderheid staat voor een barmhartige en zorgzame opvang, maar er is ook een groep Nederlanders, die vluchtelingen ongewenst vindt. De indruk is dat in deze groep ook die mensen zitten die het de afgelopen jaren alleen maar moeilijker hebben gekregen. Die te maken hebben gehad met werkloosheid, financiële problemen en perspectiefloosheid. De SP begrijpt hun onvrede wel, maar niet dat dit afgewenteld wordt op hun medemens in nood. Helaas is dit dikwijls gebaseerd op foutieve informatie gegeven door politici slechts bedoeld voor politiek gewin.

De SP fractie steunt het college van harte in hun keuze om vluchtelingen op te nemen binnen onze gemeenschap. De respectvolle houding van de mensen in Beerta onderling, van zowel voor als tegenstanders, vindt de SP een voorbeeld voor heel Nederland. Een noodopvang in de buurt geeft voor de mensen een grote verandering en het kan niet anders dat dit naast het “willen helpen gevoel”, ook vragen en twijfels oproept. Het is de opgave aan het college om met deze mensen, zolang de noodopvang er staat, in contact te blijven en daar waar nodig te steunen.

Financieel perspectief:

Om te beginnen willen wij het college en de ambtenaren bedanken voor hun inzet bij het stand komen van een sluitende begroting. Een sluitende begroting is één van de fundamenten voor een zo goed mogelijk sociaal beleid. Het betekent dat de gemeente in samenspraak met de inwoners, o.a. door de takendiscussie, zijn eigen keuzes kan blijven maken en daarmee een eigen koers kan blijven varen.

Het valt niet mee om de financiën van de gemeente te managen. De wispelturigheid van het Rijk als het gaat om de BUIG, het gemeentefonds en de mei en september circulaires kent geen grenzen. De uitkering van het gemeentefonds is binnen de begroting van de gemeente de grootste risicopost. Den Haag haalt in mei ad hoc geld weg en geeft dit in september een beetje terug. Dit is uitermate frustrerend voor alle mensen die bij het beleid betrokken zijn en voor die mensen die hierdoor getroffen worden. Hoeveel ambtenaar-uren zijn er in Nederland gespendeerd aan het doorrekenen van de gevolgen van de meicirculaire om dat vervolgens in september weer bij te stellen. Het Rijk belast met dit zwabberbeleid de gemeenten met enorme, zinloze kosten.

De participatiemaatschappij

De participatiemaatschappij is landelijk gezien niets anders dan een bezuinigingsoperatie waarbij de consequenties en verantwoordelijkheid eenzijdig bij de mensen in het land worden neergelegd. De afbraak van de sociale werkvoorziening is hier een voorbeeld van, de afbraak staat vast, de oplossingen zijn niet concreet gemaakt. De mensen waarvoor het bedoeld is zijn de dupe.

De uitdaging voor Oldambt, als sociale gemeente, is de participatie organiseren in de ware betekenis van het woord. Niet zoals bedoeld door het huidige kabinet waarin iedereen op zichzelf wordt terug geworpen met als uitgangspunt dat iedere individu verantwoordelijk is voor zijn eigen problemen, beperkingen en ellende.

De SP wenst geen zogenaamde sociale activiteiten door verplicht vrijwilligerswerk en heeft de overtuiging dat mensen van nature zelf iets voor de ander wil betekenen.

Een belangrijk vangnet zijn de sociale wijkteams. Goed functionerende wijkteams is een “must” voor een goed sociaal en menswaardig beleid voor mensen met problemen in de breedste zin van het woord, of liever nog waarbij problemen dreigen. Hoe staat het met deze wijkteams, zijn ze inmiddels geworteld in de wijken en zijn ze bestand voor hun taak?

In de kerntaken discussie wordt gekeken wat de mensen in de dorpen of wijken zelf kunnen en willen. Hoe ze de beschikbare financiële middelen willen/kunnen inzetten voor hun directe omgeving. Voor de SP is contact en overleg met de mensen in de gemeente van groot belang en in die zin is de takendiscussie ons niet zo vreemd. Dit overleg met de inwoners heeft een aantal keren plaats gevonden waarbij onze indruk is dat het een begaanbare weg is. Een weg waarin ook de meeste mensen zich kunnen vinden.

Voor de SP fractie is de takendiscussie niet het afschuiven van verantwoordelijkheid; zeker niet, de SP fractie vindt dat de gemeenteraad, als hoogst democratische orgaan altijd verantwoordelijk is en blijft. Voor de kerntaken discussie betekent dit dat er altijd een ondergrens moet zijn die door de raad is vastgesteld. Een ondergrens die ook het vangnet aangeeft wanneer een dorp of wijk niet meer in staat is actief mee te doen bij onderhoud of leefbaarheid.

De huidige situatie waarbij veel vrijwilligers op de markt zijn zal niet zo lang duren, over 5 a 10 jaar, wanneer de vergrijzingsgolf letterlijk echt oud wordt en langzaam uitsterft, zal de verantwoordelijkheid die dorpen en wijken nu zelf willen en kunnen dragen weer richting gemeente schuiven.

Participatie komt van twee kanten, ambtenaren zullen met de mensen moeten samenwerken en als ze dat niet gewend zijn, of deze competenties niet hebben, dit moeten leren. De competentie dienstverlening, samenwerken en ondersteunen is bij participatie een voorwaarde voor die ambtenaren die contacten met dorpen en wijken onderhouden. Er zijn signalen uit de samenleving dat de dienstverlening soms te kort schiet. De SP vraagt zich af of er mogelijkheden zijn om dit te toetsen.

Synergon

Het kan toch wel. Na jaren van oplopende financiële problemen is er nu eindelijk een kentering gekomen. Er wordt meer verdiend, nou ja, minder verlies gedraaid. Maar toch voelt dit al minder machteloos dan de afgelopen 5 jaar waarbij de raad lijdzaam moest toezien hoe er maar geen grip op de financiën bij Synergon tot stand kwam. De SP heeft voldoende vertrouwen in het huidige proces, zeker nu er met het akkoord van Westerlee, een nieuw perspectief is gecreëerd.

Het stuwmeer aan verlofuren is kapitaal van de werknemers bij Synergon. Het is hun geld en de SP verwacht dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan. En dan de cao voor de SW bedrijven: laat het duidelijk zijn, iedereen in Nederland heeft recht op een fatsoenlijk loon, ook de mensen die werken in het SW bedrijf. De SP steunt het personeel voor hun rechtvaardige strijd voor een goede cao.

Zorg

Geld voor zorg, blijft voor zorg. Dat is een fundament van ons coalitieprogramma. Het is niet duidelijk wat de zorgkosten zijn over 2015. Dit wordt pas begin 2016 duidelijk. Er is nauwelijks grip op en er rest ons niets anders dan afwachten hoe het uitpakt.

De huishoudelijke hulp blijft gehandhaafd in 2016. Huishoudelijke hulp is meer zorg, zoals wel eens wordt verondersteld. Vanuit de participatiemaatschappijgedachte wordt daar met gemak aan voorbij gegaan. Goede hygiëne is de belangrijkste stap in de gezondheidszorg geweest, groter nog dan de ontdekking van de penicilline. Een schoon huis is belangrijk voor zieken en beperkten in het algemeen en ook voor ouderen met COPD en wondbehandeling. Dit nuttige werk betekent tevens ook werkgelegenheid voor 260 mensen.

 

Welzijn

Eén vraag:

Er wordt bezuinigd op ‘t Schienvat in Finsterwolde, hierdoor komen er problemen met de exploitatie. Graag horen wij van de wethouder hoe dat zit.

Ten slotte

Naast een goed financieel beleid wordt getracht de financiële ruimte in samenspraak met de mensen in dorpen en wijken zo zorgvuldig mogelijk in te zetten. Daar gaat het over in deze begroting. Goed financieel beleid in het algemeen en zorgvuldig en sociaal inzetten van de beschikbare middelen. De bezuiniging van 180.000 euro op armoedebeleid bijvoorbeeld wordt teruggedraaid omdat het kan.

Deze begroting is een bewijs voor een steady go, de gemeentefinanciën zijn op orde, er lopen veel belangrijke projecten zoals: de windmolens, duurzaamheidontwikkeling, de FOC,  de wereldbazar, het centrum Winschoten, het ziekenhuis in Scheemda, Synergon en het akkoord van Westerlee, de noodopvang voor vluchtelingen en in de nabije toekomst een permanente AZC en de ontwikkelingen in de poststraat in Scheemda. Verder verwachten de SP een plan voor de aanpak van de wegen in Nieuwolda. Bijna teveel om op te noemen, allemaal indrukwekkende en vaak ook kansrijke projecten voor onze regio.

En dan nog als laatste; De 1,9 miljoen Essentgelden die binnenkomen gaan naar wij aannemen en ook voorstellen, naar de algemene reserve.

Reactie toevoegen

U bent hier