h

Linda Bolderman over woonvisie Oldambt.

17 november 2015

Linda Bolderman over woonvisie Oldambt.

In de gemeenteraad van Oldambt van 16 november 2015 reageert Linda namens de SP fractie op de woonvisie. Zie hieronder haar betoog.

"De SP wil eerst graag complimenten uitspreken voor deze duidelijke en daadkrachtige visie, die tevens ook heel gemakkelijk leesbaar is.
Complimenten hiervoor. De kop wordt niet in het zand gestoken met betrekking tot de krimp, er wordt ingezet op levensloop bestendigheid, de zorg behoefte, kwaliteit van woonvoorraad et cetera.

Foto: sp / sp

Maar, zoals al aangegeven bij de commissie mist de SP de jongere in deze visie. Als je je niet wilt richten op groei of op krimp maar op behoud zou de jongere een prominentere rol moeten hebben in deze visie. Immers de jongere is de toekomst. Al weten wij dat we volgens de statistieken zouden moeten concluderen dat de oudere de toekomst is. Maar wij zijn van mening dat dat toch ook echt voor de jeugd geldt.

Het percentage ouderen stijgt maar als we een optelsommetje  maken vanuit deze visie dan zijn er nu ruim 15.000 inwoners onder de 39 jaar, een even grote groep als de 40-64 jarigen. Tegenover 8600 65 plussers.

Wij hebben gezocht naar de jongere in deze visie. Op pagina 6 zien wij geciteerd vanuit het coalitieakkoord " De huisvesting van jongeren en senioren in hun eigen woonomgeving is een groot goed"

Kijken we vervolgens op pagina 15 naar de uitwerking hiervan dan staat er " De huisvesting van jongeren en senioren in hun eigen woonomgeving is een groot goed. Daarvoor kunnen levensloopbestendige aanpassingen van huizen en het bijzetten van woonunits goede
oplossingen zijn. Bij de laatste zal, in geval wonen gecombineerd wordt met mantelzorgtaken en indien daardoor kortingen op de AOW dreigen te ontstaan, meegewerkt worden aan creatieve oplossingen. " De SP kan dit natuurlijk alleen maar onderstrepen m.b.t.  het huisvesten van senioren in hun eigen woonomgeving.

Maar op dit punt zien wij de uitwerking voor de jongeren niet, er staat niets......

We lezen bij belangrijke trends dat de jongere aangeeft behoefte te hebben aan een goede internetverbinding en goed openbaar vervoer. Kijken we vervolgens op blz 34 onder de kopjes " OV verbindingen" en "
Internet-breedband", wederom word de jongere hierin
verder niet genoemd. We zouden hier graag een reactie van de wethouder op willen.

Dat we last hebben van ontgroening en dat de jongeren na een studie in de stad blijven wonen is een feit, maar je moet ook inspringen op diegene die graag willen blijven en / of terugkeren. Daarom zien wij ook
wel wat in de ideeën van de PVDA m.b.t. Wonen/
werken en de creatieve broedplaats. Zorg ervoor dat je een stads karakter blijft behouden, een beetje " bruis", leefbaarheid voor een jongere generatie zit 'm niet in uitgebreide wandel en fietsroutes.

 Dan is er ook nog een andere grote groep jongeren, die niet naar de stad trekt maar hier van de campus komt bijv.. Jongeren die zich niet herkennen in de woonvisie genoemde " dynamische twintiger uit Tokio
of New York"

Een jongere die gewoon, hier in het oldambt, huisje boompje beestje en een fijne baan wil.

Het binnenhalen/ behouden van werkgelegenheid is dan ook erg belangrijk maar wij hebben er vertrouwen in dat het college dat ook onderstreept en daar naar handelt.

Maar het wonen, u zult zich ongetwijfeld nog uit het jongerendebat in het schienvat kunnen herinneren dat veel jongeren graag in finsterwolde willen blijven maar dat er weinig tot geen aanbod is.

Tegelijk is er in de visie sprake van een ontspannen woningaanbod en is acantus gericht op het inperken van de woonvoorraad.

Wij hebben de afgelopen week weer eens gekeken op de site van acantus... 7 woningen te huur in onze gemeente, waarvan 5 onder de 500 euro. 1 in
Winschoten, 1 in Scheemda en 3 in Bad Nieuweschans. In Finsterwolde? 0.. In Beerta? 0

De SP vind dit niet een ruim aanbod en vind inperken en evt. Sloop dan ook niet wenselijk. Een ander belangrijk punt is de nieuwe Woningwet, de SP heeft zich hard gemaakt voor minder macht voor de corporaties en meer macht voor huurders. Met de invoering van deze wet is dat het geval

- Huurders hebben een volwaardige rol bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties.

- Gemeenten moeten met huurders als volwaardige partner een woonvisie opstellen.

- en huurders hebben dezelfde informatiepositie.

De SP vind dat in deze woonvisie nog niet voldoende aanwezig. In deze visie worden de wetswijzigingen benoemd, iedere wijziging  krijgt een uitgebreide omschrijving behalve de veranderde positie van de huurders, deze wordt slechts benoemd.

Er is een klankbord groep wonen die geïnformeerd is en vragen wat had (die vervolgens niet van invloed op deze woon visie zijn geweest.)

Voor de SP is dit echter een van de belangrijkste wijzigingen in de woningwet.

Huurders worden straks actief betrokken bij het woonplan, dit vinden wij positief. Maar wij willen het college ook voorstellen om over een jaar de woonvisie nogmaals de agenda te zetten, om te evalueren maar dan graag met een actieve inbreng van huurdersorganisaties.

Dus niet alleen de visie van Groninger Huis en Acantus maar ook van huurders. Hoe zien zij de toekomst? De dagelijkse praktijk. Waar liggen verbeterpunten etc.

Wij hebben contact gezocht huurders en een goed voorbeeld van een waardevolle inbreng wat daar uit voortkwam is het volgende. M.b.t het omlabelen van woningen. Er zijn woonblokken waar senioren het niet zien zitten dat er straks misschien jongeren naast hen
komen wonen, zij hebben daar slapeloze nachten van. Terwijl het in een ander blok geen enkel probleem hoeft te zijn. Hou hier rekening mee.

Bepaal beleid niet vanachter een bureau, leg dit niet aan mensen op,
maar doe dit samen met huurders. Dit wil de SP de betrokken bestuurders
dan ook op het hart drukken.

Laat de dagelijkse praktijk van huurders het beleid beïnvloeden en niet andersom.

Het is voor de SP moeilijk om vertrouwen te hebben in acantus. Denk aan finsterwolde, de azaleastraat etc.

De afwijkende visie van acantus t.o.v die van de gemeente en het Groninger Huis versterkt dit gevoel.

Graag zien wij dan ook dat de Raad iedere 6 maanden gerapporteerd wordt over dit onderwerp.

We willen de vinger aan de pols... Hoe gaat het met onderhoud? Het aanbod in huurwoningen?

De huursom? Het omlabelen? De jongerenkorting? Etc.

Graag een reactie van de wethouder hier op.

En dan komen we weer terug bij de complimenten die we in het begin gegeven hebben. We staan positief tegenover deze woonvisie.

Verpaupering, zorgbehoefte, particuliere woonvoorraad etc.

Een helder verhaal".

Reactie toevoegen

U bent hier