h

Ook in een pandemie een kaalslag in sociaal beleid Oldambt

10 november 2020

Ook in een pandemie een kaalslag in sociaal beleid Oldambt

Gisteravond, maandag 9 November, werd in Oldambt de begroting besproken. SP-fractievoorzitter Linda Bolderman-Lesterhuis opende haar woordvoering met een paar voorbeelden van nieuwskoppen van de afgelopen maanden:

  • ”Corona treft de armen misschien nog wel het meest”
  • “Pandemie verdiept sociale kloof in flexland Nederland”
  • “Corona versterkt sociale ongelijkheid
  • “De crisis vergroot het verschil tussen arm en rijk”
  • “Coronacrisis leidt tot meer problematische schulden

De rest van de woordvoering lees je hier:

Voorzitter,

Dat is heftig!

En dan zul je verwachten dat we in een gebied als Oldambt, waar we al met veel armoede en ongelijkheid te kampen hebben, dat we vol gaan inzetten. Juist het armoedebeleid gaan uitbreiden.

We hebben sowieso de impact van corona met een vergrootglas moeten zoeken in deze begroting, maar hier zouden we dus iets over verwachten bij het Programma Zorg en Samenleving. In plaats van nieuwe info, wijzigingen en plannen zien we hier nauwelijks iets staan.

Of het had op deze lege pagina bij dit hoofdstuk gemoeten en is per abuis vergeten toe te voegen?

1 van de weinige dingen die er wel staat benoemd als impact van corona is dat er een stijging van ten minste 30% aanvragen in de schuldhulpverlening wordt verwacht.

Dat is een behoorlijke ontwikkeling, wat gaat college daarmee doen? Als we in de begroting kijken dan lezen we dat per januari aanstaande vroeg signalering als wettelijke taak naar de gemeente gaat en dat het Rijk daar weer eens geen geld bijlevert. Dit sluit ook aan bij een motie die ik aan het eind zal voorlezen.

Voorzitter,

We lezen in de begroting dat er zelfs 90.000 euro bezuinigd gaat worden op preventie bij schuldhulpverlening!

Wij hebben als fractie gesproken met de Alliantie vrijwillige schuldhulp, ze hebben ook ingesproken dus het mag helder zijn hoe zeer zij onder druk staan en dat is toch onverantwoord.

In het raadsvoorstel Kadernota schuldhulpverlening van afgelopen september staat dat het geldloket momenteel uitgewerkt wordt met incidenteel geld maar dat er geen structureel extra geld beschikbaar is.

Maar alle genoemde acties in de begroting op dit punt hangen aan dat geldloket? Hoe gaat dit er uit zien? Graag toelichting College.

In een brief dat bij het raadsvoorstel over de schuldhulpverlening is bijgevoegd pleit de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening, dat gemeenten extra middelen reserveren in hun begroting voor de hulp aan inwoners met financiële problemen...

Voorzitter, dat was voor het oldambster College dus aan dovemans oren.. Sterker nog, ze bezuinigen!

Bezuinigen in het Oldambt, middenin in de coronacrisis, einde nog niet in zicht, en er voor kiezen te bezuinigen op armoedebeleid.

Hoe gaan we hulpbehoevenden door deze pandemie helpen? Valt nergens te lezen!

In een beschaafd land, in een beschaafde gemeente, hoeft niemand in armoede te leven. Het is namelijk geen natuurverschijnsel maar het gevolg van politieke keuzes.

Niets meer, niets minder...........

Voorzitter,

Nog wat andere vragen over in welke werkelijkheid deze begroting zich bevindt, is het vooral copy paste van voorgaande jaren of toch echt 2020?

Bij Wonen, een toekomstbestendige woningvoorraad, waar je wederom een behoorlijke impact door corona mag verwachten. Wel of niet in een Stad? Toenemend belang van ruimte en schone lucht.

Maar nee, in de begroting wordt gerefereerd aan een woningmarktonderzoek uit 2017. Dat voorspeld veel goeds...

Bij impact Corona op dit onderwerp staat alleen vermeld dat er mogelijk vertraging is opgelopen bij enkele huisbezoeken.

Voor de SP-fractie voelt dit erg gemakzuchtig en roept weinig vertrouwen op.

Voorzitter,

Bij het programma Duurzaamheid en transitie lezen wij helemaal niet dat de meerderheid van de Raad zich negatief over de RES heeft uitgesproken, dat lijkt de SP-fractie toch relevant en het benoemen waard als dit onderwerp in de Oldambster begroting wordt besproken? Ook hier graag een reactie van het college op.

Voorzitter,

Bij 2.6 Programma en Bestuur lezen wij niets over de aankomende verkiezingen in 2021? Niets over een eventueel andere aanpak i.v.m Covid-19? Vraag aan het college:

Hebben wij voldoende stemlokalen om veilig te kunnen stemmen, liefst meer nog dan normaal? Zo nee, wat gaat het college daaraan doen? Zijn er misschien andere originele ideeën bedacht waardoor mensen veilig kunnen stemmen in 2021?

Voorzitter,

In de 2e BBR staat” dat door coronaklappen in de culturele sector geen duidelijk beeld is van het culturele veld op dit moment. En daarnaast zijn er bezuinigingen in Toerisme waardoor ook in de gezamenlijke opstelling veel onduidelijkheden waren”. Het plan van aanpak vindt onze fractie in de begroting ook niet heel helder. Vraag is of Oldambt ook coronagelden voor de culturele sector krijgt? En zo ja, hoe gaan we dat inzetten?

Voor onze fractie is er veel onduidelijk over het hoe en wat m.b.t. gelden die de gemeente krijgt i.v.m. corona. Wij hebben behoefte aan duidelijkheid en helderheid hierover, vandaar de motie Coronagelden.

Voorzitter,

Nog een vraag over REP gelden ivm Blauwestad. 6 ton is in de algemene reserve gestort. Hebben wij garantie van de Provincie? Is de aanvraag al gedaan? Staat er zwart op wit dat Oldambt niet meer hoeft bij te dragen?

En zijn er consequenties op het gebied van evt. afspraken die er met dorpen zijn gemaakt?

Voorzitter,

Verder missen wij zoutwinning of gestapelde mijnbouw in deze begroting. Vandaar dat wij een amendement zullen indienen. Insteek van dit amendement is om de rechtsongelijkheid die is ontstaan tussen de door verschillende soorten mijnbouwschade gedupeerde inwoners ongedaan te maken.

Voorzitter,

Ik zal nu onze 2 moties en het amendement voor lezen.

(moties en amendement zijn te vinden in de bijlage op deze site)

De SP heeft tegen de begroting gestemd, helaas waren alleen de VCP en Oldambt actief ook tegen de begrotting. De overige partijen, Halte 7, waren voor.

Reactie toevoegen

U bent hier